Leveringsinformatie

Hoe wordt mijn bestelling verzonden

Uw bestelling wordt stevig verpakt en verzekerd verzonden via PostNL.

Wat zijn de verzendkosten?

– Nederland: €7.50
– Belgie & Duitsland: € 7.50
– Overige EU landen: €17.50

Voor bestellingen vanaf € 199,- rekenen wij géén bezorgkosten in Nederland, Belgie, Duitsland.

Levertijd

De levertijd van uw bestelling is normaal gesproken 1 dag. Voor 16.00 bestelde voorradige producten worden dezelfde dag nog verzonden. En heeft u dus de volgende dag in huis.

Na verzending ontvangt u een verzendbevestiging met een track en trace link, zodat u de bestelling online kan volgen.

Afhalen

Uw bestelling kunt u ook afhalen in onze winkel te Bunschoten.

Betaalmogelijkheden

Wij accepteren betalingen via Mollie. De volgende betaalmogelijkheden worden geaccepteerd:

 • Ideal
 • Paypal
 • Bankoverschrijving
 • Bancontant
 • Creditcard
 • Giropay

Ik heb mijn bestelling niet ontvangen

Als u uw bestelling na 2 dagen nog niet heeft ontvangen dan kunt u het beste even de track & trace code checken op internet. Mocht dit geen duidelijkheid geven neem dan contact op met webshop@slijterijhenkpeter.nl

Hoe kan ik een bestelling retourneren?

Om je bestelling te retourneren, kun je gebruik maken van het retourformulier. Via onderstaande link kun je het retourformulier downloaden. Het is belangrijk dat je dit formulier print en invult op het formulier wat en hoeveel je retourneert omdat we op basis van deze gegevens je geld terugstorten.

– Stuur de producten retour binnen 14 dagen na ontvangst
– Producten mogen niet geopend of beschadigd zijn
– Gebruik altijd de originele verpakking en verzenddoos voor jouw retourzending
– Bewaar het verzendbewijs goed dat je op het postkantoor ontvangt
– Slijterij Henk Peter vergoedt de kosten van de retourzending niet
– LET OP: voeg het ingevulde formulier(retourbevestiging) toe aan je retour pakket

Stuur het pakket naar onderstaand adres:

Slijterij Henk Peter
Tav: Webshop Retouren
Zuidwenk 78 e-f
3751CG
Bunschoten

Binnen twee weken na ontvangst van de retourzending wordt de iDeal betaling teruggestord op je rekening.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en de ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2: identiteit van de ondernemer

Slijterij Henk Peter

Adres: Zuidwenk 78 e-f 3751CG Bunschoten
Telefoonnummer: 033 298 0470
E-mailadres: info@slijterijhenkpeter.nl
KvK-nummer: 52465306

Artikel 3: toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, bestellingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Slijterij Henk Peter en de consument. Afwijkingen zijn alléén geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4: het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen en accijns;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewenste handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten en/of diensten.

 

Artikel 5: de overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Slijterij Henk Peter kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Slijterij Henk Peter op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Slijterij Henk Peter zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het (bezoek)adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met eventuele klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.

 

Artikel 6: het herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen zeven werkdagen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Slijterij Henk Peter retourneren, conform de door Slijterij Henk Peter verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7: de kosten in geval van herroeping

Indien de consument kiest voor aflevering (retour) van het product in de Slijterij Henk Peter drankenspeciaalzaak zijn er geen kosten betreffende terugzending verschuldigd. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Slijterij Henk Peter dit bedrag (minus de eventuele verzendkosten) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8: uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Slijterij Henk Peter alleen worden uitgesloten indien Slijterij Henk Peter dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die:

 • door Slijterij Henk Peter tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 • door hun aard niet kunnen worden geretourneerd;
 • snel kunnen bederven of verouderen.

 

Artikel 9: de prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven en accijns. Alle aanbiedingen en/of producten op Slijterij Henk Peter zijn vrijblijvend. Slijterij Henk Peter behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen en/of producten in te trekken. Alle aanbiedingen en/of producten gelden op basis van verkrijgbaarheid.
Prijswijzigingen en foutieve prijsvermeldingen zijn te allen tijde onder voorbehoud. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW en accijns. Deze prijzen worden duidelijk in de webshop aangegeven. De verzendkosten zijn een onderdeel van de koopprijs en worden dan ook voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk vermeld.

Artikel 10: conformiteit en garantie

Slijterij Henk Peter staat er voor in dat haar producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de (redelijke) eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11: levering en uitvoering

Slijterij Henk Peter zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen én bij de uitvoering van de bestellingen van producten.  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Slijterij Henk Peter kenbaar heeft gemaakt. Slijterij Henk Peter levert niet aan postbusadressen. Met inachtneming van de in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Slijterij Henk Peter geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, binnen 2 werkdagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken met de consument. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 1 dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft dit bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder enige kosten te ontbinden. In geval van ontbinding conform het hiervoor vermelde zal Slijterij Henk Peter het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen aan de consument. Indien levering van een door de consument besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Slijterij Henk Peter zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. Het risico van beschadiging en/of vermissing van een product berust tot het moment van bezorging aan de consument bij Slijterij Henk Peter, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de consument.

Slijterij Henk Peter behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de consument over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden. Alle aan de consument geleverde producten blijven eigendom van Slijterij Henk Peter, totdat de prijs die de consument verschuldigd is volgens de overeenkomst geleverde producten volledig aan Slijterij Henk Peter is voldaan. Aflevering van de producten zal gedaan worden door een logistieke dienstverlener, ‘PostNL’. Hier zal altijd een handtekening voor aflevering worden verkregen. Indien de consument ten tijde van de aflevering niet thuis aanwezig is dan wel er geen meerderjarige wordt aangetroffen, wordt er bij de buren een afleverpoging gedaan, tenzij er is vermeld hier geen prijs op te stellen. In dat geval volgt er nog één extra bezorgpoging bij de consument. Bij twijfel zal PostNL tijdens de aflevering om ID vragen, om uit te kunnen sluiten dat de ontvanger minderjarig is.

De verzendkosten die door Slijterij Henk Peter bij de consument in rekening zullen worden gebracht zijn afhankelijk van het aankoopbedrag. Voor aankoopbedragen tot 35,00 euro wordt een bedrag ad 9,55 euro, zijnde verzendkosten in rekening gebracht. Bij bedragen vanaf 35,00 zijn er geen verzendkosten verschuldigd.
Het is ook mogelijk het door de consument bestelde product af te halen in de, voor de consument dichtstbijzijnde, Slijterij Henk Peter drankenspeciaalzaak. De consument dient ten tijde van de bestelling van het product expliciet zijn keuze aan te geven. Het door de consument bestelde product is, tenzij anders met de consument overeengekomen, binnen 2 werkdagen af te halen in de betreffende Slijterij Henk Peter drankenspeciaalzaak. Zodra het door de consument bestelde product klaar staat, ontvangt deze een e-mailbericht van Slijterij Henk Peter.

Slijterij Henk Peter is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, stakingen, het niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, of sanering van bepaalde producten door toeleveranciers.

Artikel 12: betaling

De consument kan zelf één van de betalingsmogelijkheden kiezen, tijdens de bestelprocedure in de webshop. Met als mogelijkheid: ideal, PayPal of creditcard.  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slijterij Henk Peter te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft Slijterij Henk Peter behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13: klachtenregeling

Slijterij Henk Peter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend via info@slijterijhenkpeter.nl, nadat de consument het product heeft ontvangen. Bij Slijterij Henk Peter ingediende klachten worden binnen 1 dag gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Slijterij Henk Peter binnen dezelfde termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien Slijterij Henk Peter en de consument er niet samen uit komen hebben zij beide het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter conform het Nederlandse recht.

Artikel 14: aanvullende of afwijkende bepalingen

Door de consument ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in een beveiligd bestand, welke zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling/order van de consument. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de consument op de hoogte te houden wat betreft de zaken en diensten van Slijterij Henk Peter, wanneer de consument hier geen prijs op stelt, zal dit schriftelijk bevestigd moeten worden aan Slijterij Henk Peter. De verwerking van de gegevens van de consument zal geschieden in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Slijterij Henk Peter behoud alle persoonsgegevens voor eigen gebruik en deelt deze niet. Slijterij Henk Peter neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen. Eigendomsrechten met betrekking tot Slijterij Henk Peter, waaronder wordt verstaan; programmatuur, zoekmethoden, tekst, beeld, foto’s zijn eigendom van Slijterij Henk Peter. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van Slijterij Henk Peter. Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen en producten van Slijterij Henk Peter is het Nederlands recht van toepassing.

Alle correspondentie met betrekking tot deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met Slijterij Henk Peter, Zuidwenk 78 e-f te Bunschoten of via info@slijterijhenkpeter.nl Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Privacybeleid

Over ons privacybeleid

Slijterij Henk Peter geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Slijterij Henk Peter. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 26/02/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Woocommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Woocommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Woocommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting

TransIP

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

 

 

E-mail en mailinglijsten

TransIP

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Kiyoh

Wij verzamelen reviews via het platform van Kiyoh. Als u een review achterlaat via Kiyoh dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Kiyoh deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Kiyoh publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Kiyoh contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Kiyoh. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Kiyoh heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Kiyoh behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Kiyoh toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Kiyoh’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Kiyoh bewaart uw persoonsgegevens zolang u de review op het platform gepubliceerd houdt. Kiyoh heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld, u vindt de contactgegevens van deze functionaris op de website van Kiyoh.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Facturatie en boekhouden

Snelstart

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Snelstart Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Snelstart is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Snelstart gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com, Amazon & Ebay. Als u via die platformen een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek -op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Slijterij Henk Peter op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Slijterij Henk Peter. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Ad a dui a lacinia nec nec non volutpat?

Sed primis eu conubia erat ut nam vitae a habitant dui adipiscing a dignissim eu a ad venenatis. Non vivamus enim himenaeos porta id morbi montes ut sem scelerisque in litora id scelerisque consectetur eget cras hac nascetur sociis in feugiat mi platea odio pretium ullamcorper.

Non vivamus enim himenaeos porta id morbi montes ut sem scelerisque in litora id scelerisque consectetur eget cras hac nascetur sociis in feugiat mi platea odio pretium ullamcorper.

Dui nisi in cum augue adipiscing nibh taciti mollis condimentum risus?

Sed primis eu conubia erat ut nam vitae a habitant dui adipiscing a dignissim eu a ad venenatis. Non vivamus enim himenaeos porta id morbi montes ut sem scelerisque in litora id scelerisque consectetur eget cras hac nascetur sociis in feugiat mi platea odio pretium ullamcorper.

Non vivamus enim himenaeos porta id morbi montes ut sem scelerisque in litora id scelerisque consectetur eget cras hac nascetur sociis in feugiat mi platea odio pretium ullamcorper.

Stel direct een vraag aan onze helpdesk